Jumat, 15 Maret 2013

PERPISAHAN PIDATO BASA JAWA.


                                          PERPISAHAN

Bapak kepala sekolah  ingkang kinurmatan,
 bapak ibu guru ingkang kula hurmati,
 sedoyo tamu undangan 
kelas 9 ingkang kula tresnani.
    puji syukur  dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun menehi rahmat sarta hidayah dhumateng kula panjenengan sami.
    kelas sanga ingkang kula tresnani ingkang skedhap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan ing SMP menika. Kula ngraosaken bingah dene panjenengan sampun kasil medal saking SMP menika kanthi nganthongi ijasah SMP.
   Kula sakanca badhe ngaturaken pangapura awit kekirangan lan kaluputan kula sakanca. kelas sanga ingkang kula tresnani, kula sakanca ugi badhe ngaturaken matur nuwun paring pitedhah dhumateng rayi kelas pitu lan kelas wolu. Kula sakanca boten saged atur pinwales menapa-menapa naming  matur nuwun  anggone bapak lan ibu guru menehi pelajaran kanggo kita sedaya. Kita namung saged  cawis nggangge doa mugi-mugi di paring kasarasan lan dawa umuripun .
    Sejatinipun tugas para raka kelas sanga menika luwih abot maneh, saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Mula  kelas  pitu lan wolu semangat  sinau mempeng supados menapa mawon engkang para  kelas  pitu lan wolu cita-citaaken saged dipuncapai.
    Kula cekapi semanten rumiyin atur kula, bilih wonten kiranging atur kawula, kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami.


                                                                                                                       Nama: Saryadi P
                                                                                                                            No: 26
                                                                                                                        Kelas; IX A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar